wtorek, 25 czerwca 2013

Witamy!

Serdecznie witamy na stronie Oddziału Anin Towarzystwa Przyjaciół Warszawy!


W dniu 24 maja 2013 w Klubie Kultury Anin przy V Poprzecznej 13 w Warszawie Aninie w obecności gospodyni Klubu - pani Marii Wierzbickiej oraz szczególnych gości: pani Burmistrz Wawra, Jolanty Koczorowskiej, pana vice Burmistrza, Łukasza Jeziorskiego, Mirosławę Skoczeń - Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Wawer, członkiń Zarządu Głównego TPW: Marzeny Grochowskiej oraz Grażyny Dworakowskiej, księdza Dariusza Marczaka, pani Dyrektor Biblioteki - Barbary Karniewskiej, szefowej Chaty z pomysłami Zofii Kamińskiej, przewodniczącego Rady Osiedla Anin - Janusza Gałdy, Dariusza Osińskiego - przewodniczącego Związku Ceramików Polskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego oddziału.  Dowództwo nad przygotowaniami objęła sekretarz  ustępującego Zarządu – Barbara Mildner. Z właściwym sobie talentem  wciągnęła do współpracy przy tym wcale niełatwym przedsięwzięciu wiele osób, niekoniecznie członków TPW. Furorę robiły np. wymyślne, gustowne zaproszenia, przygotowane przez znaną malarkę, Grażynę Mordzon, jak również eleganckie wizytówki, określające miejsca przy stole obrad zaproszonych gości.  A i stół przygotowany był przemyślnie: nakryty granatowymi serwetami ozdobiony był przez Ksenię Zimną  kwiatami i  czerwonymi serwetkami. 

Zaproszenia wszyscy otrzymali z przepisowym wyprzedzeniem,  materiały dla komisji przygotowała starannie sekretarz, co pozwoliło wybranej jednogłośnie przewodniczącą zebrania  Małgorzacie  Gutowskiej Adamczyk sprawnie je poprowadzić.

Po sprawdzeniu ważności WZC oraz wybraniu Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej, głos zabrała ustępująca prezes, Maria Chodorek. Z sentymentem wspominała tych, którzy tworzyli przed laty Towarzystwo Przyjaciół, następnie podsumowała działalność Oddziału za lata 2006-2013. Materiały zostały wcześniej wyłożone do wglądu w Klubie Kultury Anin.
Później sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytała jej przewodnicząca, Jadwiga Wołoszka.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań i w głosowaniu jawnym udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium.


Podczas WZC dokonano również wyboru nowych władz odziału.

W skład nowego Zarządu weszli:
Małgorzata Gutowska-Adamczyk - prezes
Jadwiga Wołoszka - zastępca
Agnieszka Buksińska - zastępca
Barbara Mildner - sekretarz
Maria Chodorek - czlonek zarządu
Teresa Szymczak - członek zarządu
Halina Woźniak - członek zarządu, skarbnik
Ksenia Zimna - członek zarządu
Wojciech Adamczyk - członek zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej weszły:
Stanisława Cyngot
Halina Kowalska
Joanna Kuncewicz-Urban

Do najważniejszych zadań na przyszłą kadencję nowy Zarząd zaliczył:

1. Stałe poszerzanie liczby członków Oddziału, poprzez tworzenie kół terenowych.
2. Starania nad pozyskaniem siedziby Oddziału.
3. Utworzenie przy Bibliotece Publicznej dzielnicy Wawer archiwum Oddziału Anin TPW.
4. Dalsze wydawanie pisma "Między nami Aninianinami"
5. Włączanie się do prac porządkowych przy tablicach pamięci poświęconych sławnym Aninianom: Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, Janowi Twardowskiemu, Julianowi Tuwimowi.
6. Kontynuowanie czczenia rocznicy mordu wawerskiego - 27 grudnia każdego roku.
7. Kontynuowanie organizowania spotkań o ludziach związanych z Aninem oraz Wawrem i ich udziale w historii osiedla oraz dzielnicy.
8. Integrację członków Oddziału oraz dzielnicy poprzez organizowanie spotkań towarzyskich.
9. Współpracę z Zarządem Głównym TPW, w tym włączanie się w organizację różnego rodzaju konkursów, jak "Warszawa w kwiatach i zieleni".
10. Współpracę z organizacjami społecznymi na terenie Wawra.
11. Kontynuowanie przyznawania wyróżnienie "Zasłużony Przyjaciel Anina".
12. Utrzymywanie kontaktu z członkami-seniorami Oddziału oraz udzielanie im wsparcia w miarę potrzeb i możliwości.
13. Informowanie opinii publicznej o działalności Oddziału poprzez obecność w mediach.

W dniu 24 maja 2013 roku miało miejsce również odznaczenie Członków Oddziału Anin TPW Złotymi Odznakami Towarzystwa Przyjaciół Warszawy za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy.  Odznaczenia wręczały przedstawicielki Zarzadu Głównego TPW Marzena Grochowska (wiceprezes ZG TPW) oraz Grażyna Dworakowska (członek Zarządu TPW).
Złotymi Odznakami TPW wyróżnieni zostali:
Alicja Francman, Halina Kowalska, Aldona Kraus, Joanna Kuncewicz, Ryszard Paszkiewicz, Danuta Pyrzyńska, Henryk Solnicki, Dariusz Osiński, Małgorzata Tomaszewska, Jadwiga Wołoszka, Halina Woźniak, Antoni Wiweger, Cecylia Zimna. 


Na zdjęciu od lewej: Grażyna Dworakowska, Joanna Kuncewicz, Halina Woźniak, Jadwiga Wołoszka, Marzena Grochowska, Cecylia Zimna, Dariusz Osiński, Alicja Francman, Halina Kowalska, Aldona Kraus.

Ustępujący Zarząd przyznał też kolejne wyróżnienia Zasłużony Przyjaciel Anina. Odznaczenia wręczali i laudacje odczytali: ksiądz Dariusz Marczak (dla Marii Chodorek oraz Haliny Woźniak), Aldona Kraus (dla Marzeny Grochowskiej i Dariusza Osińskiego).


Ksiądz Dariusz Marczak odczytuje laudację. Od lewej: Teresa Szymczak, Marzena Grochowska, Aldona Kraus, Halina Woźniak.


Wyróżnienie statuetkami Zasłużony Przyjaciel Anina. Od lewej: Halina Woźniak, Dariusz Osiński, Maria Chodorek, Marzena Grochowska.

Serwis foto: Mirosław Perzyński, Andrzej Sachanowski.


W imieniu Zarządu,
mga, ts

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz