niedziela, 12 stycznia 2014

Statystycznie o Wawrze

Główny Urząd Statysty opublikował w listopadzie minionego roku ranking dzielnic Warszawy. Przeczytajcie, czego możemy się tu dowiedzieć o Wawrze:


Poniżej kopia fragmentu raportu dotyczącego Wawra, niech Was nie zniechęci specyficzny urzędowy język:

Wawer jest dzielnicą, na obszarze której znajduje się dużo obszarów zieleni – lasów. Stąd też na jej terenie zlokalizowana jest duża ilość ośrodków sportu i rekreacji, małych pensjonatów i ośrodków usług medycznych. 

Na tle innych dzielnic Wawer posiada największą powierzchnię geodezyjną – 79,7 km2, co stanowi 15,4% powierzchni Warszawy. 

Jednocześnie notuje niską gęstości zaludnienia. Na 1 km2 przypada 877 osób – mniej tylko w dzielnicy Wilanów.

Dzielnica Wawer notuje stosunkowo korzystną strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku.
18,7% w wieku przedprodukcyjnym 
62,2 % w wieku produkcyjnym 
19,1 % w wieku poprodukcyjnym

W dzielnicy występuje również dodatnie saldo migracji (15 osób w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców)  oraz niski wskaźnik feminizacji (112 kobiet przypada na 100 mężczyzn). Wyższe saldo migracji na 1 tys. ludności notują tylko 2 dzielnice:  Wilanów i Białołęka.

Biorąc po uwagę sytuację na rynku pracy Wawer notuje stosunkowo dużą liczbę podmiotów gospodarki narodowej (202) w stosunku do liczby mieszkańców, która jest najwyższa spośród dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Wśród pracujących (261 na 1000 ludności) największy odsetek zatrudniony jest w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (25,2%).

Pod względem poziomu bezrobocia wśród mieszkańców, Wawer plasuje się w połowie rankingu – na 9 miejscu (23 osoby na 1000).
Statystyczny portret bezrobotnego: mężczyzna 25-34 lata, wykształcenie policealne lub średnie zawodowe. Okres pozostawania bez pracy to 1-3 miesiące.

Dzielnica posiada największą liczbę domów i zakładów stacjonarnej pomocy społecznej, które stanowią 19,2% tego typu placówek w Warszawie. Na 1 placówkę przypada średnio 41 mieszkańców – o 139 mieszkańców mniej niż w dzielnicy Bemowo.

Wśród mieszkańców dzielnicy 29 na 1 tys. korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Statystyczny obraz beneficjenta świadczeń pomocy społecznej: rodzina z jednym dzieckiem, powód przyznania świadczenia: długotrwała choroba.

Poza tym Wawer notuje najmniejszą liczbę uczniów przypadających na 1 szkołę gimnazjalną oraz małą liczbę uczniów na 1 szkołę podstawową. Nieco gorzej wygląda sytuacja pod względem wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy. Na 1 komputer z dostępem do Internetu przypada 13 uczniów, o 4 uczniów więcej niż w dzielnicy Śródmieście.

Dodatkowo Wawer notuje największą liczbę nowych mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych, w których przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 193,3 m2.

Biorąc pod uwagę strukturę zagospodarowania terenu w Wawrze występuje najniższy odsetek powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej, które zajmują 0,2% powierzchni. Jednocześnie grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują wysoki odsetek 36,6% powierzchni. 

Poza tym na tle innych dzielnic Wawer notuje niski odsetek terenów komunikacyjnych, które stanowią 7,9% powierzchni.

Tu znajdziecie inne dzielnice Warszawy i miejsce Wawra w różnych pozycjach rankingu:Pod względem atrakcyjności życia Wawer zajął daleką, trzynastą lokatę! To chyba powinno być materiałem do przemyśleń dla naszych władz i radnych. W każdej konkurencji pozycja Wawra jest bardzo daleka i zapewne wiele jeszcze można i powinno się zrobić, aby poprawić jakość życia w naszej dzielnicy.

Ciekawe, czy odnajdujecie siebie i swoje doświadczenia w tak opisanej rzeczywistości?

mga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz