piątek, 6 grudnia 2013

Czy Anin znów przegapi swoją szansę?
ZASADY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO DZIELNICY i PODZIAŁU  ŚRODKÓW BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA 2015 ROK W DZIELNICY WAWER


1.     Kwota budżetu partycypacyjnego w wysokości 842 tys. PLN zostaje podzielona po równo na 13 osiedli, czyli po 64,7 tys. PLN na osiedle.
2.     Osiedle to jednostka niższego rzędu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy powołana Uchwałą Nr 110/XXII/2012 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r.
3.     Mieszkańcy mogą zgłaszać projekty osiedlowe, ponadosiedlowe albo dzielnicowe.
4.     W zgłoszeniu projektodawca wskazuje, którego osiedla/osiedli dotyczy jego projekt.
5.     Warunkami zakwalifikowania projektu pod głosowanie są:
a.       zakres projektu mieści się w zadaniach i kompetencjach dzielnicy;
b.       lokalizacja projektu dotyczy nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy;
c.        koszt projektu mieści się w poszczególnych limitach finansowych:
- dla projektu osiedlowego  jest to 64,7 tys. PLN;
- dla projektu ponadosiedlowego jest to suma limitów dla projektów osiedlowych, których dany projekt dotyczy;
- dla projektu dzielnicowego jest to 842 tys. PLN.
6.     Projekty są kwalifikowane do realizacji wedle rankingu głosów wyborczych.
7.     Rozdysponowanie limitów finansowych na poszczególne rodzaje projektów (osiedlowe, ponadosiedlowe, dzielnicowe) odbywa się wg następujących zasad:
a.       koszt projektu osiedlowego z największą liczbą głosów wedle rankingu pomniejsza limit finansowy danego osiedla;
b.       koszt projektu ponadosiedlowego z największą liczbą głosów wedle rankingu pomniejsza limit finansowy w częściach równych osiedli, których dotyczy;
c.        koszt projektu dzielnicowego z największą liczbą głosów wedle rankingu pomniejsza limit finansowy w częściach równych wszystkich osiedli.
8.     Jeśli koszt  projektu o aktualnie największej liczbie głosów nie mieści się w pozostałym limicie finansowym, nie kwalifikuje się go do realizacji. Do realizacji zakwalifikuje się projekt następny w kolejności, którego koszt mieści się w pozostałym limicie finansowym.
9.     Jeśli dla danego osiedla nie zostanie zgłoszony żaden projekt (osiedlowy, ponadosiedlowy, dzielnicowy), limit finansowy tego osiedla zostaje przekazany w częściach równych osiedlom, dla których został zgłoszony, co najmniej jeden projekt. Takie przekazanie środków nie wpływa na limity finansowe projektów, lecz na ilość projektów, jakie zostaną zakwalifikowane do realizacji.
10.                       Gdy po kwalifikacji projektów na poziomie osiedlowym w limicie finansowym danego osiedla pozostały niewykorzystane środki, zostają one przekazane do puli wspólnej wszystkich osiedli, z której są finansowane projekty o aktualnie największej liczbie głosów, aż do wyczerpania środków.

11.                       Jeśli kilka projektów uzyska tę samą liczbę głosów wyborczych, do realizacji w pierwszej kolejności kwalifikowane są projekty o wyższym koszcie a następnie projekty ponadosiedlowe.
  
 Oddział Anin TPW postuluje w ramach budżetu partycypacyjnego 2015 wykonanie remontu dachu nad Klubem Kultury Anin lub innego remontu w tym klubie. Stan techniczny klubu pozostawia wiele do życzenia, a z klubu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Anina.

  Bardzo Was prosimy o wsparcie naszej inicjatywy! Będziemy zbierać Wasze podpisy na specjalnie przygotowanym druku w miejscach publicznych. Jeśli ktoś z Was chciałby się przyłączyć do zbierania podpisów, bardzo prosimy o kontakt. Dane znajdują się po prawo w komunikacji.  

  Z siłownią na wolnym powietrzu się nie udało, ale przecież nasza działalność i świadomość społeczna dopiero się rozkręcają! Liczymy na Was! 
  
    mga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz